web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kan een deel van de loonkosten die uitgegeven worden voor technologisch speur- en ontwikkelingswerk, vergoed worden. Deze regeling biedt dus het voordeel dat de kosten voor Research en Development verlaagd kunnen worden. Praktisch betekent het dat er minder loonheffing wordt afgedragen.

Het financieel voordeel is voor ieder soort onderneming verschillend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende ondernemingen, ondernemingen, kennisinstellingen en zelfstandigen.  Niet alle projecten komen in aanmerking. De projecten zijn bepaald en moeten ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Er zijn 4 soorten projecten waarvoor een aanvraag in het kader van de regeling Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk ingediend kan worden:

Ontwikkelingsproject

Het gaat hierbij om de ontwikkeling van een nieuw product, productieproces of programmatuur. Het moet om tastbare fysieke zaken gaan. Voorwaarde is dat er technische risico’s of onzekerheden zijn. Een andere voorwaarde is dat de ontwikkeling technisch nieuw is voor het bedrijf. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat het technische probleem of knelpunt is.

Bij programmatuur gaat het om technisch nieuwe programmatuur. Technisch nieuw wil zeggen dat de nieuw ontwikkelde  programmatuur nog niet bestaat. 

Technisch wetenschappelijk onderzoek

De projecten voor wetenschappelijk onderzoek zijn beperkt tot een aantal gebieden zoals informatie- en communicatietechnologie, fysica, chemie, biotechnologie en productietechnologie. Het onderzoek moet er op gericht zijn een verklaring te vinden voor een verschijnsel. De onderzoeksopzet moet op het moment van aanvragen bekend zijn.  

Analyse van technische haalbaarheid van eigen speur en ontwikkelingswerk

De analyse is erop gericht de technische haalbaarheid van het zelf te verrichten technisch wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling te onderzoeken.  De voorwaarden zijn dat de analyse voorgenomen en systematisch zijn; de analyse moet betrekking hebben op een eigen technisch wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingsproject. Een onderzoek over de financiële haalbaarheid mag niet.  

Procesgerichte technisch onderzoek

Het doel van het procesgericht technisch onderzoek is het realiseren van een grote verbetering van het productieproces. Het proces moet daarbij wezenlijk verbeterd worden. Voorwaarde is dat het productieproces al in de eigen onderneming werd toegepast.  

Welke kosten komen in aanmerking?

Deze regeling is alleen bestemd voor de loonkosten. Andere kosten voor Research en Development kunnen via de regeling Research en Development Aftrek ingediend worden.

 VoorwaardenAftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

  • Het bedrijf is ondernemer volgens de belastingdienst
  • Er wordt voldaan aan het urencriterium
  • In het kalenderjaar wordt minimaal 500 uur aan Speur- en ontwikkelingswerk besteed.
  • Bij het Speur-en ontwikkelingswerk moet sprake zijn van een projectmatige aanpak
  • De uitvoering of aansturing moet door het bedrijf dat de aanvraag heeft gedaan, zelf worden uitgevoerd.
  • De S&O werkzaamheden moeten in de Europese Unie worden uitgevoerd.

Financieel voordeel

Voor het financiële voordeel wordt onderscheid gemaakt tussen startende ondernemingen, ondernemingen, kennisinstellingen en zelfstandigen. De aftrek voor ondernemingen en kennisinstellingen bedraagt een afdrachtsvermindering van 38% over de eerste €200.000.

Startende ondernemers hebben extra voordeel Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen ondernemingen en zelfstandigen. De ondernemingen komen in aanmerking voor een afdrachtsvermindering van 50% in plaats van 38% over de eerste €200.000 van het totale Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk S&O loon. Zelfstandigen komen voor een extra aftrek in aanmerking.

Zelfstandigen kunnen €12.310 aftrekken bij de belastingaangifte. Hierbij gelden wel het urencriterium en de minimale uren eis voor de Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Kennisinstellingen zoals onderzoekinstituten zoals universiteiten komen voor afdrachtsvermindering in aanmerking als er research wordt uitgevoerd in opdracht van ondernemingen.

Aanvraag indienen

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerkDe periode van de aanvraag kan zelf bepaald worden maar mag maximaal 3x per jaar ingediend worden.

Ondernemingen mogen 1 aanvraag voor het hele kalenderjaar indienen wanneer in het voorgaande jaar een S&O verklaring is ontvangen. De aanvraag moet uiterlijk 1 kalendermaand voor de periode waar de aanvraag op betrekking heeft indienen.

Zelfstandigen kunnen tot uiterlijk 30 september van het betreffende kalenderjaar aanvragen indienen voor de eigen S&O werkzaamheden. Jaarlijks moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

De aanvraag kan via eLoket ingediend worden. Een andere mogelijkheid is het downloaden van het aanvraagprogramma bij Agentschap NL.

Wanneer de aanvraag is ingediend en goedgekeurd kan de toegekende afdrachtsvermindering verrekend worden in de aangifte loonheffingen. De hoogte van de vermindering staat genoemd in de S&O verklaring. De zelfstandige mag de het bedrag aan aftrek S&O verrekenen in de aangifte inkomstenbelasting.

Melding

Uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar moeten de gerealiseerde uren voor de WBSO gemeld worden bij het Agentschap NL.

Administratie bijhouden

Voor de projecten die vallen onder de Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk moet een aparte administratie bijgehouden worden. Deze moet duidelijk inzicht geven aan de  inhoud, voortgang en het aantal uren dat is besteed aan het project.

Agentschap NL voert controles uit bij of de gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag overeenstemmen met de praktijk en of de werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Als de blijkt dat de afdrachtsvermindering ten onrechte is gegeven kan Agentschap NL een correctie afgeven of een boete opleggen.

Externe links

  1. https://eloket.dienstuitvoering.nl/eloket-agnlid/
  2. www.agentschapnl.nl/content/aanvraagprogrammawbso-rda-2013