web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Arbeidsovereenkomst

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

In een organisatie is doorgaans de situatie dat een werknemer werk verricht voor de werkgever. In dat geval spreekt men van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.
De definitie van een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer zich verbindt in de dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Bij een arbeidsovereenkomst is er dus sprake van loon en het verrichten van arbeid.

In de wet worden drie elementen genoemd waaraan voldaan moet worden wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst:

  • De arbeid moet persoonlijk worden verricht
  • De werkgever moet loon betalen
  • Er moet sprake zijn van een ondergeschiktheid

In de wet zijn regels opgesteld over arbeid. Deze regels zijn in een aantal gevallen bindend. In andere gevallen mag van deze regels worden afgeweken. In de arbeidsovereenkomst mogen andere afspraken worden gemaakt over de regels waarvan afgeweken mag worden.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Ten onrechte wordt er altijd van uit gegaan dat de overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd. Ook mondelinge afspraken zijn geldig. Ook als er niets schriftelijk is vastgelegd en niets mondeling is afgesproken, kan er toch nog sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit is rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Als onafgebroken drie maanden arbeid is verricht gedurende tenminste 20 uur per maand is er sprake van een overeenkomst waarop het arbeidsrecht van toepassing is.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden vastgelegd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de einddatum van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Deze overeenkomst eindigt zonder opzegging tenzij dit is vastgelegd in de overeenkomst. De overeenkomst voor bepaalde tijd mag twee keer worden verlengd. De totale duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal drie jaar duren. Bij de derde verlenging of als de termijn van drie jaar wordt overschreden, dan geldt deze verlenging van de overeenkomst voor bepaalde tijd als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend wordt verlengd dan gelden de voorwaarden van de oude overeenkomst. De stilzwijgende verlenging geldt maximaal 1 jaar.

De arbeidsovereenkomst kan op vier wijzen eindigen:

  • Van rechtswege
  • Met wederzijds goedvinden
  • Opzegging door één van de partijen
  • Ontbinding door de rechter

Zie ook: soorten arbeidovereenkomst