web analytics

Archives

Werkkapitaal

april 30th, 2018 | Redactie | Tags: ,

Het werkkapitaal is het verschil tussen het bedrag van de totale vlottende activa en het bedrag van de totale vlottende passiva. Vlottende activa zijn o.a debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn o.a. crediteuren, andere kortlopende schulden en overlopende passiva. Dit ratio geeft net als de twee andere bekende ratio’s een beeld van de de liquiditeit van een onderneming.   De definitie luidt dan:   Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva   of   WK = VLA – KVV   Een andere manier van berekenen van het werkkapitaal […]

Read More

Definitie solvabiliteit

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De definitie solvabiliteit is de verhouding tussen de waarde van de totale activa en het totale vreemde vermogen. Hieruit kan men zien in welke mate de onderneming bezittingen heeft staan tegenover de schulden. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage.

Read More

Vermogen berekenen

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Een ondernemer zal moeten zorgen voor het aantrekken van vermogen voor het uitbreiden of starten van een onderneming. Hij moet eerst het vermogen berekenen dat hij nodig heeft voor de onderneming. Daarna kan hij uitmaken op welke wijze hij het vermogen aantrekt. Het vermogen wordt berekend door de financiering die benodigd is voor de productie en diensten te berekenen in een bepaalde periode. Daar gaat dan weer de inkomsten vanaf die in diezelfde periode zijn verkregen. Het resultaat is het vermogen. Een deel van de vermogensbehoefte zal kortstondig van aard […]

Read More

Wat zijn debiteuren

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Wat zijn debiteuren ? Debiteuren zijn personen of organisaties die nog moeten betalen voor geleverde diensten of goederen op rekening. Er ontstaat dan een vordering op deze persoon of organisatie. De vordering wordt in de debiteurenadministratie opgenomen. Hier wordt bijgehouden welke bedragen openstaan en eventueel aanmaningen verstuurd. Tegenover debiteuren staan crediteuren. Dit zijn dan schulden ontstaan uit geleverde diensten of goederen van een andere onderneming.

Read More

Normale voorraad

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De normale voorraad is de economische voorraad waarover de onderneming moet beschikken om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Bij de normale voorraad komen de waardestijgingen ten gunste van de onderneming. Tegenover de normale voorraad staat de speculatieve voorraad. Daarbij worden de voorraden die normaal aanwezig zijn, groter gehouden omdat er een prijsstijging verwacht wordt.

Read More

Economische voorraad

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De economische voorraad is de voorraad waarop het bedrijf beslag heeft gelegd en waarover de onderneming prijsrisico loopt. De economische voorraad kan worden gezien als de technische voorraad plus de voorkopen minus de voorverkopen. Het verschil met de technische voorraad is dus dat de onderneming prijsrisico loopt over niet alleen de voorraad die fysiek aanwezig is in de onderneming. De formule van de economische voorraad luidt: Economische voorraad = technische voorraad + voorkopen – voorverkopen

Read More

Eigen vermogen berekenen

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Het eigen vermogen berekenen kan via een eenvoudige formule: Activa – Passiva = Eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit de inleg van de aandeelhouders zelf door middel van aandeeluitgifte. Het eigen vermogen neemt toe en af door de winst en verliezen die een onderneming maakt. Het voordeel van eigen vermogen is dat het permanent vermogen is. Het hoeft niet te worden afgelost. Daartegenover staat dat het duurder is dan vreemd vermogen.

Read More

Balans en boekhouden

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De balans en boekhouden kunnen niet los van elkaar worden gezien. De balans komt voort uit de boekhouding. De balans is een verzameling van grootboekrekeningen die op een balans van een onderneming staan. De balans geeft de waarde van een onderneming weer. De balans bestaat uit twee onderdelen; de activa en de passiva. De activa zijn de bezittingen zoals gebouwen, voorraden en debiteuren en staan aan de linkerkant van de balans. Aan de rechterkant staan de passiva. Daar staan de schulden zoals leningen en crediteuren, maar ook het eigen vermogen. […]

Read More

Balansrekening

juli 8th, 2016 | Redactie | Tags:

De balansrekening is een grootboekrekening of een verzameling van grootboekrekeningen die op de balans van een organisatie staat. De balans bestaat uit de bezittingen en schulden van de onderneming. De balansrekening bestaat dan weer uit de actiefrekening en de passiefrekening. Aan de linkerkant van de balans staan de bezittingen en aan de rechterkant de schulden. De administratie bestaat uit verschillende grootboekrekeningen. Als de grootboekrekeningen bij een balanspost horen is dit een balansrekening. een voorbeeld van een balansrekening is vaste activa. Dit vertegenwoordigt de waarde van de grond en gebouwen. Vooruitbetaalde […]

Read More

Wanneer is een onderneming liquide?

juli 8th, 2016 | Redactie | Tags:

Wanneer is een onderneming liquide? Hiervan is sprake wanneer een onderneming haar financiële korte termijn verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit van een onderneming is belangrijk omdat bij onvoldoende liquiditeit faillissement op de loer ligt. Er zijn twee manieren om te kijken naar de liquiditeit. Ten eerste kan gekeken worden met een momentopname van de balans en aan de hand daarvan de ratio’s bepalen. Er zijn verschillende ratio’s om te berekenen of een onderneming voldoende liquide is. Current ratio Quick ratio Netto werkkapitaal Bij de current ratio worden de kortlopende activa […]

Read More