web analytics

Archives

Realisatieprincipe

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags:

Het realisatieprincipe is een toerekeningsregel voor de opbrengsten of winst aan een periode. Dit principe houdt in dat de periode waarin de prestatie door de onderneming is geleverd in het produktie- en verkoopproces en de opbrengst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld, is de periode waarin de opbrengst wordt genomen. Bij ondernemingen die een voorraad houdt heeft de onderneming te maken met het probleem dat de opbrengst van de goederen niet vaststaat voor de goederen verkocht en geleverd zijn. De opbrengst en de winst wordt pas genomen op het moment […]

Read More

Grondslagen waardering jaarrekening

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags:

Voor de waardering van de waardering van de activa zijn er vijf grondslagen.  Historische kosten Actuele waarde  Directe opbrengstwaarde Indirecte opbrengstwaarde Contante waarde  

Read More

Overlopende activa

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags: ,

Overlopende activa zijn balansrekeningen die voor de balansdatum zijn betaald in verband met kosten die bij een later boekjaar horen. Ook opbrengsten die tot het boekjaar behoren, maar later zullen worden ontvangen kunnen onder de overlopende activa worden geboekt. Dit laatste kan ook onder de vorderingen worden opgenomen. Overlopende activa betreffen dan voornamelijk vooruitbetaalde kosten zoals verzekeringspremie of nog te ontvangen rente. Alle overlopende activa die een looptijd langer dan een jaar hebben moeten op de balans vermeld worden.

Read More

Werkkapitaal

april 30th, 2018 | Redactie | Tags: ,

Het werkkapitaal is het verschil tussen het bedrag van de totale vlottende activa en het bedrag van de totale vlottende passiva. Vlottende activa zijn o.a debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn o.a. crediteuren, andere kortlopende schulden en overlopende passiva. Dit ratio geeft net als de twee andere bekende ratio’s een beeld van de de liquiditeit van een onderneming.   De definitie luidt dan:   Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva   of   WK = VLA – KVV   Een andere manier van berekenen van het werkkapitaal […]

Read More

Definitie solvabiliteit

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De definitie solvabiliteit is de verhouding tussen de waarde van de totale activa en het totale vreemde vermogen. Hieruit kan men zien in welke mate de onderneming bezittingen heeft staan tegenover de schulden. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage.

Read More

Vermogen berekenen

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Een ondernemer zal moeten zorgen voor het aantrekken van vermogen voor het uitbreiden of starten van een onderneming. Hij moet eerst het vermogen berekenen dat hij nodig heeft voor de onderneming. Daarna kan hij uitmaken op welke wijze hij het vermogen aantrekt. Het vermogen wordt berekend door de financiering die benodigd is voor de productie en diensten te berekenen in een bepaalde periode. Daar gaat dan weer de inkomsten vanaf die in diezelfde periode zijn verkregen. Het resultaat is het vermogen. Een deel van de vermogensbehoefte zal kortstondig van aard […]

Read More

Wat zijn debiteuren

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Wat zijn debiteuren ? Debiteuren zijn personen of organisaties die nog moeten betalen voor geleverde diensten of goederen op rekening. Er ontstaat dan een vordering op deze persoon of organisatie. De vordering wordt in de debiteurenadministratie opgenomen. Hier wordt bijgehouden welke bedragen openstaan en eventueel aanmaningen verstuurd. Tegenover debiteuren staan crediteuren. Dit zijn dan schulden ontstaan uit geleverde diensten of goederen van een andere onderneming.

Read More

Normale voorraad

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De normale voorraad is de economische voorraad waarover de onderneming moet beschikken om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Bij de normale voorraad komen de waardestijgingen ten gunste van de onderneming. Tegenover de normale voorraad staat de speculatieve voorraad. Daarbij worden de voorraden die normaal aanwezig zijn, groter gehouden omdat er een prijsstijging verwacht wordt.

Read More

Economische voorraad

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De economische voorraad is de voorraad waarop het bedrijf beslag heeft gelegd en waarover de onderneming prijsrisico loopt. De economische voorraad kan worden gezien als de technische voorraad plus de voorkopen minus de voorverkopen. Het verschil met de technische voorraad is dus dat de onderneming prijsrisico loopt over niet alleen de voorraad die fysiek aanwezig is in de onderneming. De formule van de economische voorraad luidt: Economische voorraad = technische voorraad + voorkopen – voorverkopen

Read More

Eigen vermogen berekenen

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Het eigen vermogen berekenen kan via een eenvoudige formule: Activa – Passiva = Eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit de inleg van de aandeelhouders zelf door middel van aandeeluitgifte. Het eigen vermogen neemt toe en af door de winst en verliezen die een onderneming maakt. Het voordeel van eigen vermogen is dat het permanent vermogen is. Het hoeft niet te worden afgelost. Daartegenover staat dat het duurder is dan vreemd vermogen.

Read More