web analytics

Archives

Balans en boekhouden

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De balans en boekhouden kunnen niet los van elkaar worden gezien. De balans komt voort uit de boekhouding. De balans is een verzameling van grootboekrekeningen die op een balans van een onderneming staan. De balans geeft de waarde van een onderneming weer. De balans bestaat uit twee onderdelen; de activa en de passiva. De activa zijn de bezittingen zoals gebouwen, voorraden en debiteuren en staan aan de linkerkant van de balans. Aan de rechterkant staan de passiva. Daar staan de schulden zoals leningen en crediteuren, maar ook het eigen vermogen. […]

Read More

Balansrekening

juli 8th, 2016 | Redactie | Tags:

De balansrekening is een grootboekrekening of een verzameling van grootboekrekeningen die op de balans van een organisatie staat. De balans bestaat uit de bezittingen en schulden van de onderneming. De balansrekening bestaat dan weer uit de actiefrekening en de passiefrekening. Aan de linkerkant van de balans staan de bezittingen en aan de rechterkant de schulden. De administratie bestaat uit verschillende grootboekrekeningen. Als de grootboekrekeningen bij een balanspost horen is dit een balansrekening. een voorbeeld van een balansrekening is vaste activa. Dit vertegenwoordigt de waarde van de grond en gebouwen. Vooruitbetaalde […]

Read More

Wanneer is een onderneming liquide?

juli 8th, 2016 | Redactie | Tags:

Wanneer is een onderneming liquide? Hiervan is sprake wanneer een onderneming haar financiële korte termijn verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit van een onderneming is belangrijk omdat bij onvoldoende liquiditeit faillissement op de loer ligt. Er zijn twee manieren om te kijken naar de liquiditeit. Ten eerste kan gekeken worden met een momentopname van de balans en aan de hand daarvan de ratio’s bepalen. Er zijn verschillende ratio’s om te berekenen of een onderneming voldoende liquide is. Current ratio Quick ratio Netto werkkapitaal Bij de current ratio worden de kortlopende activa […]

Read More

970 x 90

maart 11th, 2016 | Redactie | Tags:

{ “slotId”: “9291294346”, “unitType”: “normal” }

Read More

970 x90

maart 11th, 2016 | Redactie | Tags:

{ “slotId”: “9291294346”, “unitType”: “normal” }

Read More

Financiele vaste activa

juni 18th, 2015 | Redactie | Tags:

Financiele vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar aan een bedrijf verbonden zijn en die niet tastbaar zijn. Het zijn over het algemeen vorderingen op derden. Hierbij moet gedacht worden aan: deelnemingen, overige effecten vorderingen op deelnemingen en groepsmaatschappijen overige vorderingen De financiele vaste activa mogen gewaardeerd worden tegen de historische aanschafwaarde of tegen de actuele waarde.  

Read More

Transitoria

Transitoria of transitorische posten zijn schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten wanneer de betaling al is gedaan, maar de kosten in een latere periode vallen. Voorbeelden van transitoria zijn rente of verzekeringen. Rente moet worden opgenomen als transitorische post als er te ontvangen of te betalen rente verwacht wordt, die in de nieuwe periode pas wordt uitbetaald of betaald wordt. De berekening van de rente wordt door de bank immers pas gedaan na afloop van de periode. Dit betekent dat de rente […]

Read More

Brutomarge

juni 6th, 2015 | Redactie | Tags:

De brutomarge is de omzet min de inkoopwaarde van de verkochte goederen. De winst of verlies van een onderneming wordt dan bepaald door hier dan nog de overige kosten zoals huisvestingskosten en afschrijvingskosten vanaf te halen. De brutomarge uitgedrukt in een percentage wordt berekend door de brutomarge te delen door de omzet. inkoopwaarde omzet Brutomarge =  ———————— * 100% Omzet       Een andere manier van winst berekenen is Direct Costing. Bij deze methode worden alle vaste en variabele kosten gescheiden.  

Read More

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is vermogen dat aan de onderneming wordt verstrekt door vermogensverstrekkers waardoor de verhouding schuldenaar – schuldeiser ontstaat. Het vreemd vermogen kan in verschillende vormen worden verstrekt. Er kan een geldlening worden verstrekt. Maar ook kan een leverancier goederen leveren die later worden betaald. Indeling Vreemd vermogen wordt op verschillende manieren ingedeeld. Kort Vreemd Vermogen en Lang Vreemd Vermogen. Kort wil hierbij zeggen dat het korter dan 1 jaar wordt verstrekt. Lang wil dan zeggen, krediet met een looptijd langer dan 1 jaar.  Dit onderscheid is van belang voor […]

Read More

Bedrijfskolom

juni 5th, 2015 | Redactie | Tags:

Een bedrijfskolom is een reeks van bedrijfstakken die elkaar in het productieproces opvolgen. Bij een bedrijfskolom wordt vaak gesproken over toegevoegde waarde. Iedere schakel voegt waarde toe aan het product. De kolom begint bij de ontwikkeling bij de grondstofproducent en eindigt bij de consument. De kolom laat alle stappen zien die het product passeert. De bedrijfskolom is van belang voor bedrijven om de positie goed te bepalen. Bedrijven die niet voldoende toegevoegde waarde creëren lopen het risico om gepasseerd te worden. Bovendien moeten bedrijven in de gaten houden hoe de bewegingen […]

Read More