web analytics

Archives

Wat zijn bonusaandelen?

juni 5th, 2015 | Redactie | Tags:

Bonusaandelen zijn aandelen die gratis worden verstrekt aan de bestaande aandeelhouders door de onderneming. Wanneer bijvoorbeeld een bonus in de vorm van aandelen wordt uitgekeerd van 10%, dan betekent dit dat er 1 gratis aandeel per 10 aandelen wordt verstrekt. Bonusaandelen worden vaak gebruikt bij herkapitalisatie. Hierbij wordt het nominaal aandelenvermogen vergroot ten koste van de reserves. Deze herkapitalisatie is nodig wanneer de reserves groter worden dan het nominale aandelenvermogen waardoor het dividendbedrag steeds meer oploopt. Deze vorm van uitkeren van bonussen heeft dus verschillende voordelen: De bonusaandelen hebben geen gevolgen […]

Read More

Bedrijfsfusie

mei 31st, 2015 | Redactie | Tags:

Bedrijfsfusie wil zeggen dat meerdere ondernemingen worden samengevoegd. Fusie betekent samensmelting. Na de fusie blijft er dus maar 1 onderneming over. Een fusie tussen ondernemingen kan op 4 manieren plaatsvinden: De bestaande ondernemingen brengen hun bedrijf in in een nieuw opgerichte onderneming. De bestaande onderenmingen worden dan de houdstermaatschappijen van de nieuwe onderneming. 1 van de bestaande ondernemingen neemt alle activa en assiva over van de anderen ondernemingen. Daarna kunnen de andere ondernemingen eventueel ontbonden worden. Er komt een nieuwe ondereneming die als holding company gaat fungeren. De aandeelhouders van […]

Read More

Bedrijfschap

mei 31st, 2015 | Redactie | Tags:

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijk orgaan waarin bedrijven uit dezelfde bedrijfstak samenwerken. Kenmerk van een bedrijfschap is dat het een horizontale samenwerking betreft. Deze samenwerking komt voornamelijk voor in de detailhandel, landbouw en ambachten. Het bestuur wordt gevormd door werkgevers en werknemers. Het bestuur stelt onder andere verbindende verordeningen op voor het bedrijfschap. Een voorbeeld is de bepaling van de leverings- en betalingsvoorwaarden. Hiertegenover staat het produktschap waar de samenwerking in alle schakels van de kolom plaatsvindt en dus verticaal is.

Read More

De definitie van de standaardkostprijs

maart 18th, 2015 | Redactie | Tags:

De standaardkostprijs is de som van alle noodzakelijke of toegestane producten per eenheid product. De kosten worden hierbij berekend tegen de standaardprijzen en de standaard hoeveelheden. De standaardhoeveelheden gelden voor een bepaalde periode. De moeilijkheid bij de berekening van de standaardkostprijs is de bepaling van de standaarden. Voor de standaardhoeveelheden kan voor de bewerking via wetenschappelijk onderzoek vastgesteld worden wat de minimumhoeveelheid aan bewerkingen is. Een andere mogelijkheid is het afleiden van de standaarden door te kijken naar de cijfers uit het verleden. Door een combinatie van beide methoden wordt […]

Read More

Stille vennoot

Een stille vennoot is een vennoot binnen een commanditaire vennootschap. Een commanditaire vennootschap bestaat uit stille en beherende vennoten. De stille vennoot wordt ook wel commanditaire vennoot genoemd. De  commanditaire vennoot verstrekt eigen permanent vermogen aan de vennootschap. De stille vennoot mag geen daden van beheer verrichten in een onderneming of werken in de onderneming. De naam van deze vennoot mag niet voorkomen in de naam van het bedrijf. Een andere verschil met de beherende vennoot is dat de commanditaire vennoot alleen risico loopt tot het bedrag van de inbreng. […]

Read More

Wat is stockdividend?

maart 16th, 2015 | Redactie | Tags: ,

Stockdividend is een uitkering aan de aandeelhouders over de winst van afgelopen jaar in de vorm van aandelen. De uitkering van stockdividend wordt onder andere gebruikt bij herkapitalisatie. Dit wil zeggen dat het nominale vermogen vergroot wordt ten laste van de reserves. Een bedrijf gaat over tot het uitkeren van stockdividend wanneer zij winst heeft gemaakt maar dit niet ten laste wil laten gaan van de liquiditeit. Hiertegenover staat kasdividend. Dit is dividend in de vorm van contanten. Een andere manier om het vermogen te vergroten is het bonusaandeel.  

Read More

Stukloon

maart 13th, 2015 | Redactie | Tags:

Er zijn veel loonstelsels. Dit loopt uiteen van eenvoudige tot gecompliceerde stelsels. De eenvoudigste is het tijdloon. Hierbij is het verdiende loon onafhankelijk van de omvang van de arbeidsprestatie. Hiertegenover staat het stukloon waarbij het verdiende loon afhangt van de grootte van de prestatie. Combinaties van tijd en stukloon zijn premieloonstelsels waarbij een vast uurloon en daarboven een premie wordt ontvangen als de normtijd wordt onderschreden. Het tijdloon en is van toepassing wanneer de prestatie moeilijk gemeten kan worden zoals bij kantoorwerk of als de beschikbaarheid van de werknemer van […]

Read More

Omloopsnelheid voorraad

maart 13th, 2015 | Redactie | Tags:

De omloopsnelheid voorraad geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen. De omloopsnelheid van de voorraad is de gemiddelde tijdsduur die voorraden in het magazijn zijn opgeslagen. Hoe hoger de uitkomst van de breuk des te beter is dit voor de liquiditeit. De formule is als volgt: kostprijs van de omzet omloopsnelheid voorraad = ________________ x 365 voorraad

Read More

Substantialisme

maart 13th, 2015 | Redactie | Tags:

Substantialisme is een term uit de winstbepaling en wil zeggen dat vermogensaanwas door prijsstijgingen van de normale voorraad  beschouwd wordt als schijnwinst en daarom buiten de winst wordt gehouden. In het substantialisme wordt alleen vooruitgang in goederen in het bedrijf als winst beschouwd. In plaats van het rekenen in geld rekent het substantialisme in goederen. Hiertegenover staat het nominalisme waar alle vermogensaanwas als winst wordt beschouwd.

Read More

Wat is nominalisme?

maart 13th, 2015 | Redactie | Tags:

Wat is nominalisme? Het nominalisme is een term uit de winstbepaling. Nominalisme wil zeggen dat bij de winstbepaling gerekend wordt met alle vermogensaanwas. Als winst wordt beschouwd het verschil tussen verkoopprijs en de kostprijs. Voor de berekening van de winst betekent dit dat als winst wordt genomen het bedrag waarmee het geldvermogen is toegenomen. Ook prijsstijgingen van de voorraad wordt meegenomen wanneer deze zijn verkocht. Nadeel bij deze methode van winstberekening is dat het de continuiteit van het bedrijf in gevaar kan brengen als de winst aan de aandeelhouders wordt […]

Read More