web analytics

Category Archives: Financien

Complementaire kosten en de levensduur

augustus 20th, 2014 | Redactie | Tags:
Read More

Vaste kosten, de definitie

juli 5th, 2014 | Redactie | Tags:

De kosten van een bedrijf kunnen op meerdere manieren ingedeeld worden. Vaste kosten en variabele kosten is één indeling daarbij.  Vaste kosten zijn kosten waarvan het totale bedrag per periode niet verandert als gevolg van verandering in de bedrijfsdrukte. De vaste kosten zijn dus onafhankelijk van de bedrijfsdrukte. Voorbeeld van vaste kosten zijn afschrijvingskosten. Bij een vermindering van de bedrijfsdrukte kunnen de kosten niet aangepast worden aan de vermindering van de behoefte. De aanpassing vergt tijd. Deze kosten gaan eerst gewoon door en komen later op een lager niveau te […]

Read More

Wat is een kostenplaats?

juli 4th, 2014 | Redactie | Tags:

Bij een kostenplaats wordt een organisatie onderverdeeld in een aantal eenheden. Kosten en prestaties die samenhangen met deze eenheden worden dan toegedeeld naar deze kostenplaats. Voorwaarde voor deze eenheden is dat deze dan wel een eenduidige prestatie moet leveren. Verdeelsleutel Alle kosten worden dan toegedeeld naar de onderdelen waar de kosten worden gemaakt. Het is dan van belang om de kosten zo direct mogelijk toe te delen. Het lastige hierbij is dat er kosten zijn die niet eenduidig toe te delen zijn aan één bepaalde kostenplaats, en aan meerdere kostenplaatsen […]

Read More

Wat zijn complementaire kosten?

juli 4th, 2014 | Redactie | Tags:

De omschrijving van complementaire kosten is bijkomende kosten die bij het gebruik van een duurzaam produktiemiddel horen. Voorbeelden van complementaire kosten zijn interest, reparatiekosten, onderhoudskosten en energieverbruik. Over het algemeen stijgen de complementaire kosten naarmate het duurzame produktiemiddel ouder wordt. Uit het oogpunt van deze kosten kan het soms voordeliger zijn om het activa te vervangen voordat de kosten gaan stijgen. Dit moet dan wel afgezet worden tegen de dalende afschrijvingskosten. Een mogelijke oplossing om de totale kosten aan het einde van de levensduur niet te laten stijgen is om […]

Read More

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit geeft aan wat de mate is waarin een onderneming in staat is om de schulden te dekken. Hoe kun je de solvabiliteit berekenen? Er zijn twee methoden om de solvabiliteit te berekenen: In  de eerste methode wordt de verhouding tussen de activa en het vreemd vermogen uitgerekend. Dit wil zeggen in hoeverre een onderneming bezittingen heeft ten opzichte van de aanwezige schulden. Dit wordt  uitgedrukt in een percentage. Als de activa 1,5 keer zo groot zijn als het vreemd vermogen dan is de solvabiliteit 150%. De eerste solvabiliteitsformule is:   […]

Read More

5 manieren om de solvabiliteit te verbeteren

mei 24th, 2014 | Redactie | Tags:

Het kan voorkomen dat in de loop der tijd de solvabiliteit verslechterd. Een reden kan zijn dat de onderneming het bedrijf financiert met voornamelijk vreemd vermogen. Hoe kan de solvabiliteit van de onderneming dan weer verbeterd worden. Hier worden 5 mogelijkheden aangegeven: 1. Zorg dat de voorraden zo klein mogelijk zijn. Hierdoor kunnen de eventueel uitstaande leningen verlaagd worden en dit is gunstig voor de  solvabiliteitsverhouding. 2. Een tweede mogelijkheid is om de uitstaande debiteurenvorderingen zo laag mogelijk te krijgen. Doordat de uitstaande debiteurenvorderingen in cash kunnen crediteuren betaald worden […]

Read More

Omloopsnelheid

februari 1st, 2014 | Redactie | Tags:

De term omloopsnelheid wordt bij verschillende grootheden in de bedrijfseconomie gebruikt. De bekendste zijn de omloopsnelheid van het vermogen, voorraden en debiteuren. De investeringen kunnen een groot deel van het werkkapitaal in beslag nemen. De omloopsnelheid van de verschillende activiteiten is dus belangrijk. Omloopsnelheid vermogen De omloopsnelheid van het vermogen is het aantal malen per jaar dat het vermogen zijn omloop volbrengt. Het vermogen van de onderneming is eerst in geldvorm aanwezig, dan wordt het gestoken in goederen en vervolgens komt het weer vrij via de verkoop van goederen. Hierbij wordt dus […]

Read More

Directe en indirecte kosten

januari 31st, 2014 | Redactie | Tags:

Bij de bedrijfskosten ontstaat vaak het probleem in hoeverre de kosten verdeeld kunnen worden over de verschillende produkten. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten. Directe en indirecte kosten Voor een deel zijn kosten direct toerekenbaar aan een produkt. In dat geval spreekt men van directe kosten. Directe kosten zijn namelijk kosten waarvan duidelijk is ten behoeve van welk produkt ze worden gemaakt, zodat zonder meer gezegd kan worden ten laste van welk produkt ze moeten komen. Voorbeelden van directe kosten zijn de inkoopprijs van het produkt, arbeidsloon […]

Read More

Break even formule

Break even is een term die vaak gebruikt wordt in de bedrijfseconomie. De break even laat een verband zien tussen de opbrengsten en kosten. Het geeft aan bij welke verkoopomvang de opbrengsten en kosten aan elkaar gelijk zijn. Er wordt dan dus geen winst of verlies gemaakt. De break even formule is als volgt: B =        C                 p –  v   C =  constante kosten. Dit zijn kosten die onafhankelijk zijn van de produktieomvang en capaciteit. De constante kosten […]

Read More

Ideaalcomplex

december 21st, 2013 | Redactie | Tags:

Een ideaalcomplex is een systeem waarbij  er een aantal produktiemiddelen zijn die onderling gelijkmatig in leeftijd verschillen. De produktiemiddelen moeten wel identiek zijn. De aanschaf van deze middelen gebeurt ieder jaar en dus gelijkmatig. De som van de afschrijvingen is dan gelijk aan de aanschafwaarde van het produktiemiddel. Deze productiemiddelen zijn dan zelffinancierend. Voordeel is ook dat de kapitaalsbehoefte gelijkmatig is.  Het ideaalcomplex kan ook bij een groot aantal produktiemiddelen gebruikt worden. Voorbeeld: Een bedrijf heeft vier auto’s en de gebruiksduur van de auto’s is 4 jaar. Men spreekt dan van […]

Read More