web analytics

Category Archives: HRM

Ontslag

juni 3rd, 2013 | Redactie | Tags:

Bij een arbeidsovereenkomst is er sprake dat de werknemer arbeid verricht tegen betaling voor de werkgever. Door omstandigheden kan het voorkomen dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd; het niet meer functioneren van een werknemer of om bedrijfseconomische redenen. Niet meer functioneren van een werknemer Een werknemer die niet aan de eisen voldoet van de functie kan voor ontslag in aanmerking komen. Om dit aan te tonen is niet zo makkelijk. De werkgever moet bij ontslag van de werknemer aan kunnen tonen dat de […]

Read More

Medezeggenschap

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Medezeggenschap geeft de medewerkers de mogelijkheid om mee te denken over de bedrijfsvoering. De Wet op de Ondernemingsraad (WOR) regelt de medezeggenschap. In de CAO kunnen er ook afspraken gemaakt worden met betrekking tot medezeggenschap.   De belangrijkste regels bij medezeggenschap zijn:  Een onderneming met minstens 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Een onderneming met 10 tot 50 werknemers kan ook een personeelsvertegenwoordiging instellen. Deze personeelsvertegenwoordiging is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Een onderneming die […]

Read More

Concurrentiebeding

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen om de belangen van een werkgever te beschermen bij de overgang van een werknemer naar een concurrerend bedrijf. Gedurende een bepaalde periode kan de werknemer geen werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf. In de wet staan een regels met betrekking tot het concurrentiebeding. Schriftelijk overeengekomen Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Meestal wordt dit beding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Het beding geldt alleen als het is getekend. Minderjarige werknemers De wet bepaalt ook dat het beding alleen met een meerderjarige werknemer kan worden overeengekomen. Inhoud concurrentiebeding […]

Read More

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 De cao is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden die vermeld staan in de CAO hebben voorrang op de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. De CAO wordt meestal afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. De afspraken die in een CAO worden gemaakt zijn vaak gunstiger dan de wettelijke regelingen zoals minimum loon. Als er geen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn dan gelden de voorwaarden die de werkgever en werknemer individueel maken. De collectieve arbeidsovereenkomsten zijn de arbeidsvoorwaarden van een bedrijf of bedrijfstak vastgelegd. De afspraken die in collectieve arbeidsovereenkomsten gemaakt worden […]

Read More

Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de wet verbetering poortwachter ingesteld. Deze wet heeft tot doel het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De werkgever en werknemer moeten zich daarbij inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De werkgever heeft de volgende verplichtingen:  Probleemanalyse wet verbetering poortwachter Als de werknemer zes weken ziek is moet volgens de wet verbetering poortwachter een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer […]

Read More

Proeftijd

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Kenmerk van de proeftijd is dat deze altijd schriftelijk overeengekomen moet worden. De proeftijd is voor beide partijen gelijk. Duur van de proeftijd  Een werkgever moet zich houden aan een opzegtermijn bij ontslag. De werknemer moet dus van te voren te horen krijgen dat hij wordt ontslagen. De opzegtermijn staat vaak in het contract of in de cao. Als dit niet zo is, gelden de volgende termijnen: een dienstverband korter dan 5 jaar: 1 maand; een dienstverband tussen 5 en 10 jaar: 2 maanden; een dienstverband tussen 10 en 15 […]

Read More

Soorten arbeidsovereenkomsten

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten met ieder aparte regels. Hieronder een aantal verschillende soorten arbeidsovereenkomsten: Afroepcontract Bij een afroepcontract kan een werkgever een oproepkracht in schakelen als daar behoefte aan is. Er zijn verschillende vormen van afroepcontracten. Nulurencontract De werknemer heeft wel de verplichting om te gaan werken als hij wordt opgeroepen maar heeft geen garantie voor het aantal uren dat hij kan werken. De werkgever is wel verplicht de oproepkracht minimaal drie uur te betalen bij oproep. Minimum – maximum contract De werkgever is verplicht de afgesproken uren te […]

Read More

Arbeidsovereenkomst

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

In een organisatie is doorgaans de situatie dat een werknemer werk verricht voor de werkgever. In dat geval spreekt men van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De definitie van een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer zich verbindt in de dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Bij een arbeidsovereenkomst is er dus sprake van loon en het verrichten van arbeid. In de wet worden drie elementen genoemd waaraan voldaan moet worden wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst: De arbeid moet persoonlijk worden verricht […]

Read More

Indiensttreding

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u als werkgever voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Hieronder deze administratieve taken: Opgave gegevens voor loonheffing Bij indiensttreding moet de werknemer schriftelijk de volgende gegevens aan de werkgever verstrekken: naam en voorletters geboortedatum burgerservicenummer adres postcode en woonplaats woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont De werknemer moet eveneens bij indiensttreding een verzoek indienen bij de werkgever voor het toepassen van de loonheffingskorting. De opgaaf van de gegevens voor de loonheffingen is vormvrij. De schriftelijke gegevens en het verzoek […]

Read More

Ziekteverzuim

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij ziekteverzuim van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De eerste 2 jaar betaalt de werkgever doorgaans het loon door. Na 2 jaar kan onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst ontbonden worden.   Het proces bij ziekteverzuim Wanneer de werknemer zich ziek meldt moet dit worden doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst of bedrijfsarts begeleidt de zieke werknemer. Zij geven advies over de re-integratie van de zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts moet binnen 6 weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld […]

Read More