web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 De cao is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden die vermeld staan in de CAO hebben voorrang op de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst.

De CAO wordt meestal afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. De afspraken die in een CAO worden gemaakt zijn vaak gunstiger dan de wettelijke regelingen zoals minimum loon. Als er geen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn dan gelden de voorwaarden die de werkgever en werknemer individueel maken. De collectieve arbeidsovereenkomsten zijn de arbeidsvoorwaarden van een bedrijf of bedrijfstak vastgelegd. De afspraken die in collectieve arbeidsovereenkomsten gemaakt worden zijn vrij, maar de afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet.

Welke ondernemingen zijn gebonden aan collectieve arbeidsovereenkomsten:

1. Onderneming die zelf partij is.

2. Onderneming die lid is van een werkgeversorganisatie die partij is bij een CAO.  Als de minister van sociale zaken en werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort, zijn die ondernemingen gebonden aan de CAO.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsvoorwaarden die vermeld staan in de CAO hebben voorrang op de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor betere voorwaarden die vermeld zijn in de arbeidsovereenkomst, tenzij dit toegestaan is in de CAO. In de arbeidsovereenkomst moet vermeld worden of de cao van toepassing is. Een CAO kan nooit langer dan 5 jaar worden afgesloten, behoudens verlenging. De CAO kan voor ten hoogste een jaar worden verlengd.

Soorten CAO’s

Er zijn twee soorten CAO’s:

1. Bedrijfstak CAO 

De bedrijfstak CAO geldt voor de werkgevers en werknemers die zijn aangesloten binnen de CAO. De bedrijfstak CAO wordt afgesloten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden.

2. Ondernemings CAO

De ondernemings CAO wordt afgeloten voor één bepaalde organisatie. Deze CAO wordt afgesloten tussen vakbonden en een werkgever.

Inwerkingtreding

De betrokken partijen bepalen zelf het tijdstip van inwerkingtreding. Wanneer zij dit niet doen gaat de CAO in op de 15e dag na het afsluiten van de CAO. De CAO moet door de Koning algemeen verbindend worden verklaard. Zolang de CAO niet algemeen verbindend is verklaard kan deze niet als wet worden toegepast. Bij het afsluiten, wijziging of opzegging van een CAO moet dit worden meegedeeld worden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inhoud

In een CAO kunnen afspraken worden vastgelegd die ook in een arbeidsovereenkomst staan. Het gaat hierbij om:

  • Loon en loonschalen
  • Vakantie
  • ATV
  • Waarderingssystemen
  • Afspraken m.b.t. tot scholing
  • Afspraken m.b.t. gemeenschappelijke kinderopvang
  • Pensioenregelingen

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan gevraagd worden een CAO algemeen verbinden te verklaren voor alle werknemers en werkgevers in de bedrijfstak. Dit wil zeggen dat partijen met een bedrijfstak CAO aan het Ministerie van SZW verzoeken om de CAO voor de hele bedrijfstak te laten gelden. De CAO moet daartoe voldone aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het “Toetsingskader AVV”. Als voorwaarden zijn onder andere vermeld dat de CAO representatief moet zijn voor de bedrijfstak. De meeste CAO’s zijn algemeen verbindend verklaard.

[note note_color=”#66ddff”]Tegen verzoeken tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) kan bezwaar worden gemaakt door andere belanghebbenden. Als er bezwaar wordt gemaakt vraagt de Minister van SZW advies aan de Stichting van de Arbeid.[/note]

Een reguliere arbeidsvoorwaarden CAO kan maximaal 2 jaar algemeen verbindend worden verklaard.

Beëindiging

Een CAO heeft een bepaalde looptijd die in de CAO zelf  is bepaald. Zoals bij een gewone overeenkomst eindigt de CAO door opzegging of van rechtswege. Ook dit is in de CAO geregeld.

Welke CAO’s zijn er?

Een overzicht van de collectieve arbeidsovereenkomsten is te vinden bij het Ministerie van SZW. In de overzichten zijn ook de AVV’s vermeld.

Overzicht collectieve arbeidsovereenkomsten

[/vc_column_text]
[/vc_column]
[/vc_row]