web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Directe en indirecte kosten

januari 31st, 2014 | Redactie | Tags:

Bij de bedrijfskosten ontstaat vaak het probleem in hoeverre de kosten verdeeld kunnen worden over de verschillende produkten. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten.

Directe en indirecte kosten

Voor een deel zijn kosten direct toerekenbaar aan een produkt. In dat geval spreekt men van directe kosten. Directe kosten zijn namelijk kosten waarvan duidelijk is ten behoeve van welk produkt ze worden gemaakt, zodat zonder meer gezegd kan worden ten laste van welk produkt ze moeten komen. Voorbeelden van directe kosten zijn de inkoopprijs van het produkt, arbeidsloon en reclame voor het produkt.

Hiertegenover staan indirecte kosten. Bij indirecte kosten wordt niet aangetekend ten laste van welk produkt ze komen, omdat het niet duidelijk is of omdat het te bewerkelijk is. De indirecte kosten worden daarom via een bepaalde methode toegewezen aan een produkt. Voorbeelden van indirecte kosten zijn huisvestingskosten, kosten van medewerkers die niet direkt meewerken aan het produkt zoals loonkosten van een secretaresse en administratiemedewerkers.

Er zijn verschillende methoden om de indirecte kosten toe te wijzen aan een produkt.

1. Delingscalculatie

Bij de methode van de delingscalculatie worden de totale kosten per periode gedeeld door het aantal produkten. Deze methode kan alleen in bedrijven die dezelfde soort produkten produceren.

2. Equivalentiecijfermethode

Deze methode lijkt op op de delingscalculatiemethode maar is toepasbaar op produkten die wel op elkaar lijken maar heel weinig van elkaar verschillen. Daarbij wordt de verhouding bepaalt waarin de indirekte kosten zich verhouden tot een produkt.

3. Opslagmethode

Deze methode berekent de kosten naar een produkt naar de mate waarin zij direkte kosten veroorzaken. Hierbij kunnen de kosten omgeslagen worden in bijvoorbeeld gelijke bedragen per produkt, aantal manuren per produkt of de directe machinekosten.

4. Hulpkostenplaatsmethode

De hulpkostenplaatsmethode is één van de meest gebruikte methodes. De hulpkostenplaats is een onderdeel van een bedrijf dat ten behoeve van een produktieproces één bepaald soort prestatie levert. Er zijn verschillende soorten kostenplaatsen. De eerste is de hulpkostenplaats. Een voorbeeld van de hulpkostenplaats is de afdeling Huisvesting. Deze kosten zijn niet direct aan een produkt toe te rekenen. De tweede is de zelfstandige kostenplaats. Dit zijn kostenplaatsen die niet rechtstreeks aan het productieproces deelneemt maar wel daaraan bepaalde diensten verleend. Een voorbeeld is de afdeling Onderhoud. De laatste soort kostenplaats is de zelfstandige kostenplaats. Dit zijn afdelingen waarin het eigenlijke produktieproces plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *