web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Schoonmaak

januari 30th, 2013 | Redactie | Tags:

De omschrijving van schoonmaakdienst-verlening is het proces voor een effectief en efficiënt beheer van schoonmaak die voldoet aan de behoeften van de organisatie op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en beheersbaarheid van de kosten.

Schoonmaak wordt door bedrijven vaak gezien als een noodzakelijke dienst, die geregeld moet zijn, maar waar weinig aandacht voor is. Dit betekent ook dat er weinig aandacht is in het inhoudelijke aspect van de dienstverlening. Prijs is voor een bedrijf vaak het belangrijkste bij de dienst schoonmaak, de kwaliteit is minder belangrijk. Ook de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening laat vaak te wensen over.

Aanbesteding en offertes

Omdat de prijs als het belangrijkste punt wordt gezien in de schoonmaakdienst wordt dit ook teruggezien in de aanbesteding of offerte. Aan de inhoud wordt relatief weinig aandacht gegeven in de aanbesteding of offerte. De prijs is dus het belangrijkste onderdeel bij de gunning.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een aanbesteding offerte of overeenkomst:

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden worden per ruimte inzichtelijk gemaakt wat voor schoonmaakwerkzaamheden worden verricht. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:

– de ruimtebestemming

– de vloerafwerking per ruimte

– de vierkante meters per ruimte

– de uren schoonmaak per ruimte

– het werkprogramma

– de frequentie van schoonmaak

– de prestatienorm

Prijzen en prijswijzigingen

Hier worden de prijzen per locatie opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op de aangegeven ruimte die schoongemaakt moeten worden. Hier wordt ook geregeld welke kosten van de te gebruiken materialen in de overeenkomst is opgenomen. De reiniging van apparatuur is vaak niet opgenomen in de prijs. Hier wordt ook vermeld hoe om te gaan met prijsstijgingen en CAO verhogingen. Het aantal werkplekken en de bestemming van de ruimte kunnen gedurende de looptijd wijzigen. In de overeenkomst wordt opgenomen wanneer dit leidt tot verrekeningen in de prijs.

Meerwerk

Bij werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen kan op verzoek meerwerk plaatsvinden.

Kwaliteitsnormen

In de overeenkomst wordt afgesproken aan welke kwaliteitseisen de schoonmaak moet voldoen. Hiervoor zijn een aantal kwaliteitsnormen ontwikkeld zoals VSR-KMS methodiek

Kwaliteitsbewaking

Het schoonmaakbedrijf wordt geacht zelf controles uit te voeren op de kwaliteit van de schoonmaak. Maar de echte kwaliteitsmetingen worden vaak door een derde onafhankelijke partij uitgevoerd. Meestal wordt deze partij in onderlinge overeenstemming bepaald. Als de schoonmaak in een ruimte niet voldoet aan de vooraf bepaalde normen, wordt er altijd een hermeting uitgevoerd binnen een vooraf bepaalde tijd. Het hangt af van de resultaten of er een volledige of een gedeeltelijke hermeting plaatsvindt. Het schoonmaakbedrijf krijgt in de tussentijd de gelegenheid om wel te voldoen aan de normen.

Malusregeling

In het contract kan er een malusregeling worden afgesproken. Wanneer na de hermetingen de normen alsnog niet gehaald worden, kan de malusregeling in werking treden. Meestal wordt de malusregeling trapsgewijs uitgevoerd. Dit betekent dat bij een kleine afwijking een klein percentage in mindering wordt gebracht op de fakuur en bij een grote afwijking wordt een groot percentage in mindering gebracht. Uiteindelijk kan bij wanprestatie het contract ontbonden worden.

Personeel

In het contract wordt opgenomen dat het schoonmaakbedrijf verplicht is vakbekwaam personeel in te zetten. In geval van ziekte, vakantie etc. wordt door het schoonmaakbedrijf voorzien in vervanging. Het contract moet ook de werktijden aangeven van het personeel.