web analytics

Archives

Werkkapitaal

april 30th, 2018 | Redactie | Tags: ,

Het werkkapitaal is het verschil tussen het bedrag van de totale vlottende activa en het bedrag van de totale vlottende passiva. Vlottende activa zijn o.a debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn o.a. crediteuren, andere kortlopende schulden en overlopende passiva. Dit ratio geeft net als de twee andere bekende ratio’s een beeld van de de liquiditeit van een onderneming.   De definitie luidt dan:   Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva   of   WK = VLA – KVV   Een andere manier van berekenen van het werkkapitaal […]

Read More

Liquiditeit formule

juni 29th, 2013 | Redactie | Tags: , ,

De liquiditeit van een onderneming geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Liquiditeit geeft aan of een onderneming in staat is om evenwicht te bewaren tussen ontvangsten en uitgaven. Er zijn twee manieren om de liquiditeit formule te berekenen. De eerste is de current ratio. De current ratio wordt berekend door de kortlopende activa te delen door het kortlopend vreemd vermogen zoals kortlopende leningen. Kortlopende activa zijn bijvoorbeeld voorraden en debiteuren. Een bedrijf heeft een goede current ratio als deze berekening 2 […]

Read More