web analytics

Archives

Overlopende activa

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags: ,

Overlopende activa zijn balansrekeningen die voor de balansdatum zijn betaald in verband met kosten die bij een later boekjaar horen. Ook opbrengsten die tot het boekjaar behoren, maar later zullen worden ontvangen kunnen onder de overlopende activa worden geboekt. Dit laatste kan ook onder de vorderingen worden opgenomen. Overlopende activa betreffen dan voornamelijk vooruitbetaalde kosten zoals verzekeringspremie of nog te ontvangen rente. Alle overlopende activa die een looptijd langer dan een jaar hebben moeten op de balans vermeld worden.

Read More

Vlottende activa

januari 17th, 2015 | Redactie | Tags: ,

Vlottende activa wordt omschreven als bezittingen die een onderneming binnen een jaar in liquide middelen kan omzetten. Ze bestaan over het algemeen vooral uit overlopende activa, vorderingen, effecten, liquide middelen en voorraden. Overlopende activa bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten. Een voorbeeld van vooruitbetaalde kosten is nog te ontvangen rente van een lening. Een vordering is een aanspraak ergens op. Een voorbeeld is een debiteur. Effecten worden onderscheiden in aandelen en obligaties. Op de balans worden aandelen en obligaties gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen omvatten kas, bank en deposito’s […]

Read More

Activa

december 30th, 2014 | Redactie | Tags: , , ,

Activa zijn de bezittingen van een onderneming en zijn onder te verdelen in twee grote posten, namelijk vaste activa en vlottende activa. Het onderscheid tussen beide posten is dat vaste activa bezittingen zijn waarvan wordt aangenomen dat ze langer dan 1 jaar meegaan. Voorbeelden zijn machines die gebruikt worden voor het produktieproces. Het kenmerk van vlottende activa is dat deze binnen een jaar om te zetten zijn in geld. Voorbeelden zijn voorraden en debiteuren. Beide posten staan op de debetzijde van de balans. Vaste activa zijn te onderscheiden in: immateriële […]

Read More