web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Activa

december 30th, 2014 | Redactie | Tags: , , ,

Activa zijn de bezittingen van een onderneming en zijn onder te verdelen in twee grote posten, namelijk vaste activa en vlottende activa.

Het onderscheid tussen beide posten is dat vaste activa bezittingen zijn waarvan wordt aangenomen dat ze langer dan 1 jaar meegaan. Voorbeelden zijn machines die gebruikt worden voor het produktieproces. Het kenmerk van vlottende activa is dat deze binnen een jaar om te zetten zijn in geld. Voorbeelden zijn voorraden en debiteuren. Beide posten staan op de debetzijde van de balans.

Vaste activa zijn te onderscheiden in:

  • immateriële v.a.
  • materiële v.a.
  • financiële v.a.

Belangrijk bij een vaste activum is de waardering. Op het moment dat het activum wordt verkregen, wordt het gewaardeerd tegen de kostprijs op de balans. Dit is de aankoopprijs of de vervaardigingsprijs.  Dit betekent dat de aanschaffing niet rechtstreeks ten laste wordt gebracht van de winst. Dit gebeurt door middel van afschrijven. Er zijn daarbij verschillende afschrijvingsmethoden mogelijk.

Vlottende activa zijn onder te verdelen in:

  • voorraden
  • vorderingen
  • effecten
  • liquide middelen

De voorraden bestaan uit grond en hulpstoffen, onderhanden werk en gereed produkt. De voorraden worden over het algemeen gewaardeerd tegen de aankoopprijs zonder een opslag voor indirecte kosten. Bij de vorderingen en effecten is er een afgrenzingsprobleem tussen vaste activa en vlottende activa. wanneer de goederen duurzaam zijn worden ze gewaardeerd als vast activum. Effecten kunnen worden gewaardeerd tegen  kostprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen omvatten gewoonlijk kas en bank, maar ook deposito’s met een korte looptijd.

 

 

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *