web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de wet verbetering poortwachter ingesteld. Deze wet heeft tot doel het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De werkgever en werknemer moeten zich daarbij inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De werkgever heeft de volgende verplichtingen:

 Probleemanalyse wet verbetering poortwachter

Als de werknemer zes weken ziek is moet volgens de wet verbetering poortwachter een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Plan van aanpak wet verbetering poortwachter

Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse moet de werkgever en werknemer een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.  

Re-integratiedossier

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden met het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV. Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Na twintig maanden stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op.

UWV

Na de 87e week een beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voert een WIA-keuring uit en start eventueel de WIA-uitkering. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf.

 Zie ook: Ziekteverzuim